Egzaminy

RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO - dokumenty

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula Informacyjna - przepis prawa

 

Biblioteka czynna:

 

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 14.00
WTOREK 7.00 –  8.00; 9.35 – 15.00
ŚRODA 8.00 – 8.50; 9.35 – 12.20; 13.05 – 14.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 –  14.00


Rekrutacja

Rekrutacja

CKZiU STRZELCE KRAJ. - REKRUTACJA

 

Nasza oferta 2020

 

Podania należy przesyłać drogą elektroniczną
do sekretariatu szkoły na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 1. Technik informatyk - PODANIE
  Ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania, uruchamiania, obsługi własnych programów aplikacyjnych, przystosowania aplikacji firmowych na potrzeby zakładu pracy. Technik informatyk obsługuje komputery typu PC, posługuje się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz programowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę, programuje w wybranym języku: PHP, JavaScript, C++ oraz SQL. Statyczne strony internetowe wykonywane w językach: HTML, XHTML i CSS; systemy zarządzania treścią - CMS: Joomla, Drupal, Wordpress...

  Technik informatyk może pracować: we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.

 2. Technik pojazdów samochodowych - PODANIE
  Ma na celu przygotowanie absolwentów oraz wyposażenie w wiedzę z zakresu naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych interpretuje zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, termodynamiki, maszynoznastwa, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, dotyczące pojazdów samochodowych. Technik potrafi charakteryzować pojazdy samochodowe oraz maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w technice motoryzacyjnej. Odczytuje rysunki techniczne oraz schematy elektryczne i elektroniczne, posługuje sie oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych.

 3. Technik architektury krajobrazu - PODANIE

  Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;  wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

  Kierunek ten nadaje uprawnienia rolnicze uznawane przez Unię Europejską.

  W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni  oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

  W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

  Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 4. Technik ochrony środowiska - PODANIE

  Technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wypełnienia następujących zadań zawodowych: badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

  Technik ochrony środowiskaw szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję emisję zanieczyszczeń;   sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym ido atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.
 • Branżowa Szkoła I stopnia– dla absolwentów gimnazjum (3-letnia), kształcąca w zawodach:

  1. Mechanik pojazdów samochodowych,
   PODANIE,
  2. Wielozawodowa
   PODANIE.
   • O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Zawodowej decyduje:
    1. posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
    2. ukończenie gimnazjum (świadectwo ukończenia szkoły),
    3. posiadanie umowy o praktyczną naukę zawodu, podpisanej przez rzemieślnika,
    4. w przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc, oprócz spełnienia warunków wymienionych w pkt. 2a i 2b, zostaną zastosowane kryteria punktowe określone w pkt. 1.
 • Kursy doskonalące:
  1. spawanie metodą MAG 135
  2. operator wózka widłowego,
  3. prawo jazdy kat. „B”i "E" do "B"
  4. operator koparko-ładowarki,
  5. mechatronika (kkz),
  6. kurs florystyczny
  7. analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody
 
 

Nasze atuty

 • Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej.
 • Najnowszy sprzęt komputerowy w 3 pracowniach informatycznych.
 • Stały dostęp do internetu.
 • Warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesny sprzęt.
 • Możliwość zdobycia prawa jazdy kat. „B” .
 • Możliwość zdawania na miejscu państwowego egzaminu zawodowego: mechanik pojazdów samochodowych, technik agrobiznesu, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych.
 • Sala gimnastyczna.
 • Sekcje sportowe: piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkoatletyczna, fitness, siłowa.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji poprzez udział w dodatkowych zajęciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
  ( z matematyki, informatyki, języka polskiego, języków obcych,
  przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego).
 • Zmodernizowane warsztat szkolne, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.
 • Bogato wyposażone gabinety i pracownie przedmiotowe.
  

ZAPRASZAMY!

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information