• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich.

    Data publikacji strony internetowej: 2020-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-11.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Na stronie internetowej nie została przewidziana audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
    • Dla informacji brak właściwej relacji,
    • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
    • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    • Na stronie nie występuje ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
    Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy i inne materiały zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-11.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

    Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Żardecki, wojciech.zardecki@ckziusk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 7631145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

    1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
    2. Brak windy. Schody spełniają normy szerokości, mają spocznik.
    3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
    5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
    6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
    8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – warsztaty szkolne, Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

    1. W budynku znajduje się 5 wejść. Jest podjazd dla wózków.
    2. Brak windy. Schody spełniają normy szerokości, mają spocznik.
    3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
    5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
    6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
    8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

    Aplikacje mobilne

    Brak aplikacji mobilnych.